Monday, November 16, 2015

Somebody Portrait

Somebody Portrait 10x8in, oil on canvas
detail 1

detail 2

detail 3


detail 4
https://danielochoa.com/artwork/somebody.study.php